คำสั่ง อสจ.ชร ที่ 054/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาและการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560  ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

คำสั่ง อศจ.ชร ที่ 277/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดุร้อน ครั้งที่ 2    ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560

คำสั่ง อศจ.ชร 026/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย   ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

                  ตัวโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา  สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

คำสั่ง อศจ.ชร 179/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา และกิจกรรมรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทสกาลสงกรานต์   ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

คำสั่ง อศจ.ชร 005/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560     ลงวันที่ 24 ม.ค. 60

คำสั่ง อศจ.ชร 002/2560  แต่งงตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้  ลงวันที่ 11 ม.ค. 60

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560   ลงวันที่ 26 ธ.ค. 59

คำสั่ง อศจ.ชร 037/2559 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกาาจังหวัดเชียงราย      ลงวันที่ 9ธ.ค. 59