อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงรายร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนืองในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

S 26058798  S 15048729