ประกาศ   สรุปผลการประกวด สุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560