ทะเบียนประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  

     ดาวน์โหลด แบบที่ 1 ทะเบียนสาขาวิชา/สาขางานในสถานศึกษา
     ดาวน์โหลด แบบที่ 2 ทะเบียนครูสาขาวิชา/สาขางานในสถานศึกษา     
     ดาวน์โหลด แบบที่ 2 ต่อ  
     ดาวน์โหลด แบบที่ 3 ทะเบียนบุคลากรของหน่วยงาน/สถานประกอบการ/องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ